Ubezpieczenia turystyczne

    Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: koszty leczenia, koszty transportu medycznego, koszty transportu zwłok i udzielenia natychmiastowej pomocy „Assistance” poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu  w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pozostającym w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy za granicą   lub powstałym w trakcie amatorskiego uprawiania narciarstwa.  

                Koszty leczenia
    Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa do wysokości sumy ubezpieczenia koszty leczenia, transportu                     medycznego i natychmiastowej pomocy „Assistance” udokumentowane koszty:
    Badań i zbiegów ambulatoryjnych
    Konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia
    Pobytu w szpitalu tj leczenia, zabiegów i operacji
    Leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych
    Naprawy lub zakupu środków ochronnych i pomocniczych oraz naprawy protezWyżywienia i zakwaterowania     Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji przez okres do 7 dni zgodnie z zaleceniem lekarza                 prowadzącego leczenie
    Koszty transportu medycznego
    W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego towarzystwo                             ubezpieczeniowe pokrywa udokumentowane koszty:
    Transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego             szpitala lub placówki służby zdrowia
    Transportu Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna w której Ubezpieczony jest                     hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia
    Transportu Ubezpieczonego do Polski – do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga         tego stan zdrowia Ubezpieczonego
    Koszty natychmiastowej pomocy „Assistance”
    W ramach natychmiastowej pomocy „Assistance” Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje następujące             usługi:
    Całodobowy dyżur telefonu Centrum Pomocy Generali
    Przekazywanie informacji
    Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
    Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować:
    Opiekę nad towarzyszącymi członkami rodziny Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w wyniku                         nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
    Opiekę nad towarzyszącymi nieletnimi dziećmi
     Koszty pobytu i podróży powrotnej osoby towarzyszącej
     Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
     Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP
      Kontynuację zaplanowanej podróży
      Pomoc w przypadku gdy Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia nie może kontynuować podróży                         powrotnej samochodem
     Pomoc prawną