Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

    Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków.

    Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

    Ubezpieczenie może być zawarte z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

   Pełny całodobowy zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

    Umowa ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ryzyka dodatkowe takie jak: zawał serca i udar mózgu.

    Umowa ubezpieczenia obejmuje świadczenia podstawowe wypłacane z tytułu:

oraz świadczenia dodatkowe: